ระบบผลิตน้ำประปา

ระบบผลิตน้ำประปา

Segawater รับออกแบบ ติดตั้ง  ระบบผลิตน้ำประปา ดินระบบประปา รับวางระบบประปาโรงงาน เดินระบบประปาโรงงาน ระบบผลิตน้ำประปาสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม  ระบบผลิตน้ำประปาของโรงแรม รีสอร์ท และชุมชน ระบบประปาหมู่บ้าน อบต. เทศบาลและหน่วยงานต่างๆ วางระบบประปาทั่วประเทศ  

 

 

-ขั้นตอนการออกแบบระบบผลิตน้ำประปา มาตรฐาน

-วัตถุประสงค์ในการนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาผลิตเป็นน้ำประปา

-การที่หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทั่งภาครัฐและเอกชน มีความต้องการที่จะนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาใช้เพื่อผลิตเป็นน้ำประปาอาจมีความต้องการที่แตกต่างกัน เช่นในภาครัฐอาจต้องการผลิตน้ำประปาเพื่อใช้กับภาคครัวเรือนหรือประชากรในท้องที่ น้ำประปาจังหวัด น้ำประปาอบจ. น้ำประปาอบต.ประปาของศูนย์ราชการ ประปาหน่วยงานความมั่นคงโรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานศึกษาต่างๆ ส่วนภาคเอกชนอาจต้องการนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติผลิตเป็นน้ำประปา เพื่อมาใช้ในการเป็นส่วนประกอบการผลิตสินค้า

-Flow Diagram ขั้นตอนการผลิตน้ำประปาเบื้องต้น

คุณภาพน้ำดิบ ผลิตน้ำประปา 

แหล่งน้ำที่นำมาผลิตเป็นน้ำประปา ปกติจะมี 3ประเภท หลักๆ

1.น้ำผิวดิน เช่น อ่างเก็บน้ำ แม่น้ำ ลำคลอง ลำห้วย  ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการผลิตน้ำประปาของหน่วยงานนั้นๆ 

2.น้ำบาดาล ปกติการนำน้ำบาดาล มาผลิตเป็นน้ำประปาจะต้อง เช็คอัตราการไหลของบ่อน้ำบาดาลก่อนว่าเพียงพอต่อความต้องการผลิตน้ำประปาที่เป็นการใช้งานจริงต่อพื้นที่นั้นๆ เช่นต้องการใช้น้ำที่20ลบ.ม.ต่อชั่วโมง แต่บ่อบาดาลสามารถรองรับได้แค่ 5ลบ.ม.ต่อชั่วโมงเป็นต้น

3.การผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเล จะเป็นพื้นที่ห่างไกลจากชายฝั่ง เช่นตามเกาะต่างๆ หรือจากเรือเดินสมุทร

https://www.mwa.co.th/download/prd01/water_technology/pdf_water_treatment_plant/wtp_problem.pdf

https://www.mwa.co.th/ewt_news.php?nid=428&filename=indexคลิกอ่านเพิ่มเติม

 

การออกแบบระบบกรองน้ำ ประปาผิวดินหรือระบบผลิตน้ำประปาผิวดิน

ค่าออกแบบที่ต้องการได้แก่

1.ความต้องการอัตราการผลิตน้ำประปาต่อวัน 

2.แหล่งน้ำที่จะนำมาเป็นเป็นน้ำประปา

-เมื่อเราได้สำรวจแหล่งน้ำดิบที่จะนำมาผลิตเป็นน้ำประปาผิวดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และศึกษาช่องทางที่จะนำน้ำจากแหล่งน้ำมาเข้าระบบผลิตน้ำประปา อาจสร้างเป็นแพสูบน้ำหรือโรงสูบน้ำ 

3.พื้นที่ในการก่อสร้างและจัดตั้งโรงผลิตน้ำประปา

4.กระบวนการเลือกและออกแบบระบบผลิตน้ำประปาผิวดิน โดยมีการเลือกวิธีผลิตน้ำประปาผิวดินหลายวิธี

5.ตรวจสอบค่าน้ำประปาหลังจากผลิตน้ำประปาสมบูรณ์

6.การนำน้ำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์

7.การดูแลรักษาระบบผลิตน้ำประปา

8.การอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำประปา

หน่วยงานภาครัฐกับการผลิตน้ำประปา

กระบวนการผลิตน้ำประปานครหลวง

หน่วยงานภาคเอกชนกับการผลิตน้ำประปา

ระบบผลิตน้ำใช้ในโรงงาน

สารเคมีที่ใช้กับระบบการผลิตน้ำประปา

ถังตกตะกอนกับการผลิตน้ำประปา

-การทำน้ำให้ใสจากแหล่งน้ำผิวดินตามธรรมชาติ โดยปกติจะใช้กระบวนการทำระบบเติมสารเคมีเพื่อเร่งตะกอนให้ตกตะกอนลงในถังตกตะกอน ก่อนที่น้ำใสจะไหลลงรางรับน้ำด้านบนของถังตกตะกอนและเข้าสู่ถังเก็บน้ำใสต่อไป หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการกรองน้ำเพื่อให้ได้คุณภาพน้ำที่ต้องการ

-กระบวนหรือขั้นตอนการผลิตน้ำประปาผิวดิน เริ่มจากการสูบน้ำดิบ แล้วเข้าสู่กระบวนการเติมสารเคมีเร่งตกตะกอน อาทิ สารส้ม แพค หรือโพลิเมอร์ โซดาไฟหรือคลอรีน ก่อนเข้าสู่ถังตกตะกอน อนุภาคของสารแขวนลอยจะรวมกันสู่ก้นถังตะกอน น้ำใสจะถูกดันขึ้นด้านบนถังตะกอน ต่อไป และจะเข้าสู่ถังพักน้ำใส หลังจากนั้นจะผ่านกระบวนการกรองน้ำ และอาจจะเติมคลอรีนฆ่าเชื่อในน้ำ เพื่อนำน้ำประปาไปใช้ต่อไป

-คุณภาพน้ำประปาที่ได้ ควรมีค่าความขุ่นของน้ำไม่เกิน 5 Ntu

-การกรองน้ำจากน้ำบาดาล ควรคำนึงถึงค่าหินปูน สนิมเหล็ก และค่าความเค็มในน้ำเป็นหลัก ว่าเหมาะสมที่ท่านจะลงทุนในการใช้น้ำหรือไม่

  ระบบตกตะกอนโดยใช้สารเคมีช่วยตกตะกอนแบบอัติโนมัติ

ติดตั้งระบบน้ำประปาสำหรับ โรงงานอุตสาหกรรม ด้วยระบบตกตะกอน clariifier จากน้ำผิวดิน 

ทำระบบผลิตประปา น้ำใช้สำหรับอุปโภค บริโภค ด้วยการตกตะกอน จากถัง jet clarifter

การทำน้ำประปาผิวดิน โดยถังตกตะกอน clarifier tank และใข้สารเคมีระบบผลิตน้ำประปาเป็นการเร่งให้ตกตะกอน

การออกแบบระบบผลิตน้ำประปาขนาดเล็กเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค ของระบบประชุมชม ด้วยถังตกตะกอน

ถังตกตะกอนแบบ Pulsator สำหรับผลิตน้ำประปาผิวดิน

Visitors: 36,602