สารกรองเรซิ่น Ion Exchange Resin

สารกรองน้ำเรซิ่น(Ion Exchange Cation Anion Resin Media Filter)

จำหน่ายขายปลีก ขายส่ง รับเปลี่ยน รับล้าง สารกรองน้ำเรซิ่น สารกรองน้ำดีไอ สารกรองแลกเปลี่ยนประจุไอออนในน้ำ  
Media Water Softener/Cation Resin Anion Resin/DI Mixed Bed Resin/Ion Exchange Resin 
อาทิ Dupont/Pall Tech/Dowax Ir100/Pure sorb Resin/Fastpure Resin/Purolite Resin/Castel Resin/Jacobi Resin/Nuosep Resin/Ion Exchange Resin /Amberlite Resin/Lewatit Resin/Minowa Resin/Extrapure Resin/Mitsubishi/Fujitec/Veva Resin/Lan Lang Resin/Extrapure Resin/
Resinex Resin/Aquatek Silver Resin/Indion Resin
Visitors: 36,601